Get Adobe Flash player

STATUT FUNDACJI "DOBRY START"

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Fundacja "DOBRY START" zwana dalej Fundacją została ustanowiona aktem notarialnym Repertorium „A” Nr 480/2003, sporządzonym w dniu 11 lutego 2003 r. w Kancelarii Notarialnej Katarzyny Kowalczyk-Dadak w Chrzanowie.
Założycielami Fundacji, zwanymi dalej Fundatorami, są:

 1. Eugeniusz Kurek
 2. Barbara Sokołowska-Kurek

§2

Siedzibą Fundacji jest Trzebinia. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przez czas nieoznaczony.
Fundacja może tworzyć oddziały, filie i przedstawicielstwa.

§3

Nadzór nad Fundacją pełni minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

CEL FUNDACJI

§4

Celem Fundacji jest wszechstronna pomoc dzieciom i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych i niezamożnych oraz sierotom naturalnym i społecznym.

§5

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizowanie pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych i niezamożnych w zakresie wychowawczym i bytowym oraz pracę z ich rodzinami.
 2. Pozyskiwanie i budowę mieszkań dla tworzenia rodzinnych domów zastępczych.
 3. Pozyskiwanie, budowę, adaptację i modernizację obiektów budowlanych dla organizacji placówek wychowawczo-opiekuńczych.
 4. Pomoc w usamodzielnianiu się młodzieży z domów dziecka i rodzin zastępczych.
 5. Organizację wypoczynku dzieci i młodzieży.
 6. Reedukację dzieci i młodzieży.
 7. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa.
 8. Promocję i organizację wolontariatu.
 9. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
 10. Organizowanie wykładów, imprez kulturalnych i artystycznych w celu propagowania celów i metod działania Fundacji oraz zbierania środków na jej działalność statutową.
 11. Współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi oraz administracją samorządową i państwową dla realizacji wybranych programów.
 12. Pozyskiwanie ofiarodawców w kraju i za granicą.

§6

Działalność Fundacji związana z realizacją jej celów statutowych wykonywana jest jako działalność nieodpłatna i odpłatna pożytku publicznego.
Działalność odpłatna realizowana jest w zakresie:

 1. Organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży.
 2. Reedukacji dzieci i młodzieży.
 3. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa.

MAJĄTEK FUNDACJI

§7

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski oraz środki finansowe i przedmioty majątkowe nabyte w czasie działalności statutowej, w szczególności zaś:

 1. odsetki bankowe,
 2. wpływy ze zbiórek organizowanych przez Fundację,
 3. spadki, darowizny oraz inne przysporzenia majątkowe dokonane na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne,
 4. przekazana przez osoby fizyczne część podatku dochodowego.

Cały dochód uzyskany przez Fundację jest przeznaczany na cele statutowe.

§8

Fundusz założycielski stanowi wkład pieniężny wniesiony przez Fundatorów w wysokości 2 000 zł (dwa tysiące złotych).

ORGANY FUNDACJI

§9

Organami Fundacji są:

 1. Rada Fundacji, zwana dalej Radą,
 2. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

Nie można równocześnie być członkiem Zarządu i Rady.

§10

Rada składa się z 4-7 członków (w tym przewodniczącego i sekretarza), powoływanych przez Fundatorów. Kadencja Rady wynosi 4 lata i rozpoczyna się 1 stycznia, z tym, że pierwsza Kadencja rozpoczyna się z dniem zarejestrowania Fundacji i upływa z dniem 31 grudnia trzeciego pełnego roku kalendarzowego. Fundatorzy mogą w każdym czasie odwołać poszczególnych członków Rady oraz całą Radę. Fundatorzy uzupełniają skład Rady w razie śmierci członka Rady, zrzeczenia się mandatu lub odwołania.

§11

Członkowie Rady Fundacji:

 1. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
 2. nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 3. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§12

Decyzje i uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy jej członków.
W sprawach, które Fundatorzy uznają za szczególnie ważne, Rada podejmuje decyzje w pełnym składzie większością co najmniej 3/4 głosów.

§13

Rada sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Fundacji. Do zadań Rady należy:

 1. uchwalanie wieloletnich i rocznych planów działalności Fundacji,
 2. uchwalanie regulaminu pracy Rady,
 3. uchwalanie regulaminu pracy Zarządu,
 4. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
 5. ocena sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji,
 6. zajmowanie stanowiska w innych sprawach przedstawionych przez Zarząd,
 7. rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu.

Rada może żądać wyjaśnień od Zarządu. Jest uprawniona do przeglądania wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji.

§14

Rada działa według ustalonego przez siebie Regulaminu. Zebrania Rady odbywają się nie rzadziej niż 2 razy na rok. Zebrania Rady zwołuje jej przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu. Zarząd ma prawo brać udział w posiedzeniach Rady.

§15

Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie.

§16

Zarząd Fundacji składa się z prezesa i wiceprezesa. Zarząd powołuje i odwołuje Rada Fundatorów. Kadencja Zarządu wynosi 5 lat i rozpoczyna się 1 stycznia, z tym, że pierwsza kadencja rozpoczyna się z dniem zarejestrowania Fundacji i upływa z dniem 31 grudnia czwartego pełnego roku kalendarzowego.

§17

Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. Zarząd odpowiada za prawidłowe działanie Fundacji. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie decyzji niezastrzeżonych Radzie. W szczególności Zarząd:

 1. opracowywuje projekty planów działalności Fundacji wraz z preliminarzem wydatków na realizację celów statutowych i pokrycie kosztów funkcjonowania Fundacji,
 2. realizuje zadania statutowe Fundacji,
 3. sporządza roczne sprawozdanie z działalności Fundacji oraz stanu jej finansów i przedkłada je Radzie do oceny oraz publikuje w internecie,
 4. zatrudnia pracowników Fundacji.

§18

 1. Prezes Zarządu jest równocześnie Kierownikiem Fundacji w rozumieniu art. 31 ust. 1 i 2 Ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 874).
 2. Do kompetencji Kierownika Fundacji należy podpisywanie protokołu z kontroli Fundacji przeprowadzanej na polecenie ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w trybie nadzoru nad działalnością organizacji pożytku publicznego oraz wnoszenie wyjaśnień i zgłaszanie zastrzeżeń do jego treści.

§19

Czynności Zarządu związane z kierowaniem Fundacją w zakresie realizacji jej celów statutowych są wykonywane społecznie. Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni w ramach działalności odpłatnej pożytku publicznego.

§20

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają: Prezes Zarządu - jednoosobowo, Wiceprezes Zarządu - jednoosobowo. Zarząd może powoływać osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji (pełnomocników).

INNE POSTANOWIENIA

§21

 1. Zabrania się:
  • udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej fundatorów, członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
  • przekazywania majątku Fundacji na rzecz fundatorów, członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  • wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz fundatorów, członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
  • zakupu towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą fundatorzy, członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
 2. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

PRAWA OFIARODAWCÓW

§22

Zastrzeżenie darczyńcy wiąże Fundację.

§23

Fundacja prowadzi Księgę Darczyńców, publikowaną na bieżąco w internecie. Osobom oraz instytucjom szczególnie zasłużonym dla Fundacji, Rada – na wniosek Zarządu - może przyznać tytuł Przyjaciela Fundacji lub inne honorowe wyróżnienie.

ZMIANA STATUTU

§24

Zmiany w niniejszym Statucie dokonuje Rada większością 3/4 głosów przy obecności wszystkich członków Rady, w porozumieniu z Fundatorami.

LIKWIDACJA FUNDACJI

§25

W przypadku śmierci Fundatorów, uchwałę o dalszym istnieniu Fundacji, jej połączeniu z inną fundacją lub jej likwidacji podejmują Zarząd i Rada na wspólnym posiedzeniu większością 3/4 głosów w obecności co najmniej 4/5 członków tych organów.

§26

W przypadku likwidacji Fundacji, Rada powierza jej likwidację ostatniemu Zarządowi lub wyznacza innego likwidatora. Majątek Fundacji pozostały po przeprowadzeniu likwidacji podlega przekazaniu na cele statutowe Caritas - Polska.

Fundatorzy:

Eugeniusz Kurek

Barbara Sokołowska-Kurek

Ta witryna używa tak zwanych ciasteczek (cookies). Korzystając z niej akceptujesz także warunki korzystania z cookies. Dowiedz się więcej o ciasteczkach.

Akceptuję cisteczka z tej strony www

EU Cookie Directive Module Information